ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2 พฤศจิกายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เป็นวันที่ 2 โรงเรียนกำหนดให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโนา 2019 ด้วยการให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันในโรงเรียน มีการวัดอุณหภูมิในกรณีที่นักเรียนมีอาการผิดปกติ ตลอดจนกำชับในเรื่องการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียนและการรักษาสุขอนามัยของร่างกาย เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนมีความมั่นใจในความพร้อมของโรงเรียน ได้เน้นย้ำให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานำนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ 2566 สู่สถานศึกษา และดำเนินการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องความปลอดภัย โอกาส คุณภาพผู้เรียน ด้านคุณธรรมและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จต่อไป ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะครูอย่างดียิ่ง

รูปภาพ: