นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดแพร่

 

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด 31 ตุลาคม พ.ศ.2501

ภูมิลำเนา 31 หมู่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ตำแหน่งปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดแพร่

 

ประวัติการศึกษา

ม.ศ.3 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ประวัติการรับราชการ

ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านแม่กระตอม อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านปางงุ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านแม่จอก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

หัวหน้าการประถมศึกษา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

 

วิสัยทัศน์

ลงลึก แตกฉาน ยั่งยืน ต่อยอด ทำงานเพื่อแผ่นดิน

 

เป้าหมาย

มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่เจตนาดี เพื่อชาติ เพื่อชีวิต เพื่อเด็กไทย

 

ผลงานดีเด่น

ผู้บริหารดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2542

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดแพร่  พ.ศ.2555

คุรุสดุดี คุรุสภา พ.ศ.2555

 

กลยุทธ์

การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

การพัฒนาครูสู่มืออาชีพแบบคู่ขนาน สพป.แพร่ เขต 1

 

การศึกษาดูงาน

การศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ.2540