ประชุมกรรมการประเมินความพึงพอใจ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  ที่มีต่อการบริหาร ตลอดจนการบริการของ สพป.แพร่ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: