ติดตามความพร้อม

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑นายกิตติศักดิ์ แสนคำ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ นิทศ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

รูปภาพ: