แจ้งให้โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปีงบ 2558 ให้ดำเนินการจัดทำประมาณราคา (แบบ ปร.4 ,ปร.6) จำนวน 2 ชุด ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลาไม่เกิน 13.00 น.

แจ้งให้โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ปีงบ 2558 ให้ดำเนินการจัดทำประมาณราคา (แบบ ปร.4 ,ปร.6) จำนวน 2 ชุด ส่งกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1  ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557  เวลาไม่เกิน 13.00 น.   ทั้งนี้หากเลยเวลาที่กำหนด จะถือว่า ไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว  หากมีข้อสงสัยประสานงานได้ที่จารุวรรณ ชิโนทัย  กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต 1  โทร.089 7558460