ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมการรักษาศีล ทำสมาธิ สร้างปัญญา เพื่อสุขภาพดี มีความสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ ประชาชน จ.แพร่ ปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก(กอเปา) และเยี่ยมชมนิทรรศการ  ร.ร.บ้านนาจักร นำกิจกรรมเข้าร่วมครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ: