พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ค่ายภาษาไทยน้ำเลา

นางสาวสุรีย์  ทาประเสริฐ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่อาเซี่ยน ค่ายภาษาไทย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร โดยมี นายวรทัศน์ ศิริเดชพันธ์ ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร กล่าวรายงาน ณ ร.ร.บ้านน้ำเลาเหนือ มี นางสาวพัชรินทร์  สามารถ เป็น ผอ.ร.ร.

รูปภาพ: