พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกประธานและผู้แทนคณะกรรมการจำนวน 2 คน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 1 คน และ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ไปประชุมเพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกครู ในวันที่  5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผวจ.แพร่ ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.แพร่ เป็นประธานในที่ประชุม และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนึสรณ์ รก.ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ 

รูปภาพ: