แผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด   ใช้ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดความสำเร็จ วงเงินงบประมาณ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะ 4 ปี  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2557 ขอขอบคุณคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 คณะกรรมการจัดทำแผน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และกลุ่มงานต่าง ๆ สถานศึกษาในสังกัด หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติราชการ