พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประกาศ การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระดับจังหวัด