แจ้งเรื่อง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 โดยให้ส่งคืนสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557

แจ้งเรื่อง สพป.แพร่ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษา ปีการศึกษา 1/2557 เพื่อนำมาวิเคราะห์ความขาดแคลนสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามแบบที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยให้ส่งคืนสพป.แพร่ เขต 1 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557