แจ้งเรื่อง เอกสารกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว2013 ลว.27 พ.ค. 57 เพื่อประกอบการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารกำหนดแบบรายการปริมาณงานและราคา ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1 ที่ ศธ 04109/ว2013 ลว.27 พ.ค. 57 เพื่อประกอบการดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิ่งที่แนบมาด้วย: