Edit Official รายชื่อบุคคลและผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ

สิ่งที่แนบมาด้วย
Files must be less than 15 MB.
Allowed file types: pdf rar zip xls xlsx docx.

แท็บแนวตั้ง