ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองแพร่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองแพร่ เพื่อใช้บริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสพป.แพร่ เขต 1 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: