โรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ นโยบายแผนงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ ห้องประชุมสักทอง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 45 โรง ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาประกอบด้วยข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว เข้าร่วมประชุม

รูปภาพ: