นิเทศฯ โรงเรียนบ้านใน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ และ นางนิตยา กันทาสุข นักวิเคราะห์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านใน สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 กรณีเรียนรวมโรงเรียนบ้านพันเชิง ตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐร่วมพัฒนา 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของกระทรวงศึกษาธิการ

รูปภาพ: