อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน ประจำปี 2561 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาภาวะ ทุพโภชนาการของเด็กในวัยเรียนแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม       สักทอง สพป.แพร่ 1

รูปภาพ: