ประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯในสถานศึกษา

วัน 19 มิถุนายน 2561 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่าย 5 ประสาน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยมีนายสมภพ มุ้งทอง ประธานกลุ่มเครือข่ายช่อแฮ่-นาจักร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน        อนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: