วางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ (กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา) ซึ่งจังหวัดแพร่ได้จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: