การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 2 มี.ค.2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยในช่วงเช้าได้แบ่งกลุ่มให้ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษาดูงานด้านกายภาพของโรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว และศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนเรียนรวม/โรงเรียนประชารัฐ/โรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พร้อมทั้งได้มีการสรุปผลการศึกษาดูงานของแต่ละกลุ่มต่อที่ประชุม

รูปภาพ: