การทดลองปฏิบัติจริงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เชิญโรงเรียนในสังกัด สพป. แพร่ เขต 1 ที่ได้รับงบประมาณเกิน 500,000 บาท มาทดลองปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป. แพร่ เขต 1 

รูปภาพ: