ประชุมแผน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพท้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: