ประชุมประจำเดือน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 พร้อมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 เต็ม 100 คะแนน และมอบเกียรติบัตรยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนยอดเยี่ยม ประเภทนักเรียนที่มีคะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET และ NT สูงอีกด้วย

รูปภาพ: