แพร่ เขต ๑ ทำข้อสอบ

นายประพันธ์  หงส์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ จัดทำข้อสอบอัตนัย พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละกลุ่มสาระ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๒๓ คน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นายกิตติศักดิ์  แสนคำ เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป.แพร่ เขต ๑

รูปภาพ: