ร่วมงานกฐินพระราชทาน

นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง 

ทุนบิ๊กซี

นายธนากร   อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี ๒๕๕๗ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต ๑ จำนวน ๔๙ ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาแพร่ โดยมีผู้จัดการบิ๊กซี สาขาแพร่ กล่าวรายงาน และนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายพิจิตร สมศักดิ์ ประธานชมรม

สืบสานประเพณี

นางกันยารัตน์ เกยงค์ นักจัดการงานทั่วไป และบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมงานประเพณีสลากหลวงจังหวัดแพร่ เพื่อธำรงรักษา สืบสานประเพณีพื้นบ้านเมืองแพร่ ในด้านความกตัญญูกตเวทีและความปรองดอง ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ประชุมรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

นายสุขุม  กันกา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ 

กำลังใจ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน สพป.แพร่ เขต ๑

ประชุมทางไกล

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ นายกนก  อยู่สิงห์ นายสุกิจ  ยาพรม นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ นายสมศักดิ์  อภัยกาวี นายเชษฐา สยนานนท์ นายประสิทธิ์  อินวรรณา นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และ ผอ.กลุ่มเข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องพักรับรอง สพป.แพร่ เขต ๑

แสดงความยินดี

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ แสดงความยินดีกับ นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ที่ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.เขต ๓๗ ณ ห้องประชุม สพม.เขต ๓๗

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed