วันต่อต้านยาเสพติด

นายอนุสรณ์  พรมลังกา ผอ.รร.รัฐราษฎร์บำรุง คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑ กำหนดจัดงานในวันที่  ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชส

สรุปผลการนิเทศ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานสรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร ณ รร.บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

มอบทุนการศึกษานักเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน จากกองทุนช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส สพป.แพร่ เขต ๑  จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมี นายสุเมศวร์  พรหมมินทร์ ผอ.รร.บ้านทุ่งคั๊วะ ร่วมรับมอบและเยี่ยมสวนเกษตรของโรงเรียน

 

มอบโรงอาหารห้วยโรงนอก

นายสุชาติ   นาคเสวก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและคณะ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ “๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน” มอบให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก โดยมี นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายธงงชัย  คำปวง ผอ.ร.ร.รับมอบ

สรุปผลการนิเทศกลุ่มยมเหนือ

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ สรุปผลการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อำเภอสอง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายให้ปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV.และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องค่านิยมหลัก 12 ประการ

นิเทศบ้านคุ้ม

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการ นิเทศเชิงปฏิบัติการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รร.บ้านคุ้ม กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ 

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed