ทอดผ้าป่าตู้ยามหากุศล

นายเชษฐา  สยนานนท์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวกัลยา  ก้อนแก้ว ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล จังหวัดแพร่ โครงการเทศกาลผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ เพื่อภิกษุสามเณรของจังหวัดแพร่  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

จัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และพิจารณาจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม รร.รัฐราษฎร์บำรุง

ประชุม กตปน.แพร่ เขต ๑

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

ครูแนะแนว

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการอบรมครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง ๒ สพป.แพร่ เขต ๑ นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กล่าวรายงาน โดยมี นายบัญญัติ  นันทพงศ์ ศน.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประเมิน รร.ขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมืองและผู้นำชุมชนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ โดยมี นายสุกิจ ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กำกับดูแลและช่วยเหลือกลุ่มฯ

แกนนำสภานักเรียน

นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ โดยมี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

หล่อเทียนพรรษา

นายสานิตย์ สุขโข ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลมนำคณะครู นักเรียนไปร่วม ทำบุญในวันธรรมสวนะและ หล่อเทียนพรรษา ณ วัดโศภนาลัย อ.เมืองแพร่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed