ตรวจสอบคุณสมบัติ

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง/คัดเลือกเป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.พื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สพป.แพร่ เขต ๑

นิทานสร้างสรรค์

นายชาติชาย  กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทานสร้างสรรค์กับการพัฒนาทางการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเอกชนในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายปรีดา  ปัญญาจันทร์ อาจารย์พิเศษสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สร้างสรรค์ทักษะชีวิต

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตคิดสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐  คน มี นางสาวดรุณี  ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.บ้านแต

จัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

นายชัยยุทธิ์  ชาติสิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงการกรอกทะเบียนประวัติตามโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มี นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกำกับดูแล

กีฬานักเรียน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือ

คณะครูร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงกวินทิพย์ สร้อยเลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ซึ่งมารดาป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ ต้องรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่

ควบคุมป้องกันสารเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมการดำเนินงานควบคุมป้องกันสารเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายมนตรี  เกษมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed