รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

คัดเลือกทุนการศึกษา

11 มิ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร จังหวัดละ 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทุน และระดับปริญญาตรี 1 ทุน

คณะกรรมการตัดสินภาษาไทย

10 มิ.ย.62 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ ระดับชั้นม.1-3 การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ

เตรียมประเมินประสิทธิผลฯ

10 มิถุนายน 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนชัยและโรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 

ประชุมปฏิบัติการด้านบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานข้อมูล ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 1)การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2)การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 3)การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4)การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยมีนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

พบปะครูเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

7 มิ.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการศึกษาผานางคอย สังกัด สพป.แพร่ เขต 1โดยได้มอบนโยบายให้คณะครูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น การควบรวมโรงเรียน เครือข่ายการศึกษาเข้มแข็ง คุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ ในการประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผนางคอย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

7 มิ.ย.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจ ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวัน การจัดการเรียนการสอนของครูและตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านน้ำชำ เครือข่ายการศึกษาพญาพล สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งพบปะกับผู้บริหารเครือข่ายการศึกษาพญาพล ณ โรงเรียนบ้านห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed