ทิศทางการดำเนินงาน

ทิศทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วิสัยทัศน์ (VISION)

สพป.แพร่ เขต 1 เป็นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่ระดับสากล

พันธกิจ (MISSION)
จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาสู่ระดับสากล
 
 
เป้าประสงค์ (GOAL)
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล.

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม

ดร.สุวรรณ นรพักตร์ ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ โรงแรมแม่ยมพาเลซ

แบบนำส่งข้อมูลสถิติทางการศึกษา

แบบนำส่งข้อมูลสถิติทางการศึกษา ดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือช่วยชาติประหยัดพลังงานปิดไฟดวงที่ไม่ใช้

 

ในวันที่ 5 เมษายน 2556 กระทรวงพลังงาน ขอความร่วมมือช่วยชาติประหยัดพลังงานปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ เปิดเท่าที่จำเป็น โดยให้ปฏิบัติ 3 ป พร้อมกันทั่วประเทศ คือ
1. ปิดไฟ
2.ปรับแอร์ 26 องศาเซลเซียส
3. ถอนปลั๊กออกเมื่อไม่ใช้งาน
ในช่วงเวลา ช่วงเวลา 14.00 -15.00 น.

ดาวน์โหลดคู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลดคู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ที่ ดาวน์โหลด

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ

แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)

ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ และระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ  วัดจากผลการประเมิน ของบุคลากรในองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ได้ที่ http://122.154.130.8/qpsdg/

แบบกรอกข้อมูล GPP

การประชุมในวันที่ 7 ก.พ 2556 สามารถดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูล GPP ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด

การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

 เรื่อง  การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2556
   -  แบบ บค.02, 03, 06, 07, 08 และ 09
   -  เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (ไฟล์ที่แนบมาให้ทั้งหมด 14 ไฟล์)

สรุปผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

สรุปผลการดำเนินงานการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1

หน้า

ลงชื่อรับข่าว ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ สพป.แพร่ เขต 1 ตั้งค่า RSS