ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

กรุณาใช้ Google Chrome ในการเข้าใช้งาน

 Username
 Passwordออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เกียรติบัตรย้อนหลัง ปี 2557

รายชื่อและรหัสผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

รายชื่อและรหัสผ่านการอบรมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้งและบริหารงบลงทุนฯ

รายชื่อและรหัสผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างออกแบบและจัดทำ Web Site

รายชื่อและรหัสผ่านคณะทำงานการโครงการประกวดสถานศึกษาต้นแบบฯ

 

เข้าใช้งานไม่ได้ติดต่อ ธนัติพงษ์ 08-9852-7286